Dienen en delen

Dienen en delen (paperback). In een tijd waarin de rol en positie van de kerk in de samenleving sterk verandert, is blijvende bezinning op haar diaconale taak van groot belang. Tweedehands aangeboden vanaf EUR 16. Met hart en hand inhoud geven aan de christelijke identiteit van een organisatie.

De Bijbel vraagt om dienend bezig te zijn en onze medemens zoveel mogelijk recht te doen. Woorden van wijsheid voor dienen en delen wil helpen om je beroep óók als roeping te zien.

D iaco n ieën in sam en w erkin. Inhoud Woord vooraf I Inleiding — A. Ontwerp omslag: Studio Anton . Daarmee doelen de Engelsen op de kern van de zaak. Heeft Gods genade jou zo veranderd dat je God en de ander liefhebt zoals jezelf?

Zet zijn genade jou aan tot dienen , delen en doen? Er zijn vele manieren om mee te delen in de missie van Amy en van ons. Naast de nieuwsbrief zal er in het vervolg ook een gebedsbrief komen.

De bid- en dankpunten zullen dan daar te vinden zijn. U kunt zich hiervoor aanmelden en Meedelen in Gebed. John en Marjan Lindhout. Door Annelies Ploeg en Dick van Bodegraven.

MAGAZINE VAN SILOAH EN SVRO. ZorgMagazine identiteit. De grondslag van de zorggroep is de Heilige Schrift als. Een rooster om een week lang samen in de Bijbel te lezen. In de stilte, met God alleen.

En je zult zien: hoe meer je deelt, hoe rijker je wordt! We houden van Gods gaven altijd over. Hoe beoordeelt men voor de OZB of delen van een onroerende zaak tot woning dienen ? Voor de uitleg van deze begrippen moet ook hier bij het spraakgebruik worden aangesloten (zie vraag 6). Overduin: de betekenis van ‘protestants zijn’ komt in de volgende vierdeling het beste tot uiting: vieren, leren, dienen en delen. Protestants zijn: vieren, leren, dienen en delen.

Delen krijgt voor mij een missionaire dimensie. Het boek kent drie delen.

De hoofdredacteuren nemen het eerste, theoretische deel van het basisboek voor hun rekening. Na een inleiding in naam en zaak, christelijke gemeente, vakgebie doel en opzet, verkennen zij de . WEZEP – Zondagmorgen augustus a. Pauluskerk in het teken van het diaconale werk van de kerk. Een initiatief van Praktijkcentrum, Diaconaal Steunpunt, CGJO en NGK-Jeugdwerk.

Een avond voor diakenen en jeugdleiders over het verbinden van jeugd en diaconaat.